2008 MyiLibrary西文電子書一批_更新一筆MARC檔及URL

檔案分類: 
採購小組
檔案描述: 

2008 MyiLibrary的MARC檔及URL有一筆書目資料錯誤,
廠商提供更新後的MARC檔。